Welkom

Welkom op de website van Budovereniging De Hechte Band (DHB).

We zijn actief in Mierlo, Helmond (Brandevoort) en Nuenen en geven judo, ju jitsu, karate jitsu, aikido, bkick, kickmix, kickboxen, ZIJ-beweegt, fitness, zumba, dancemix en bootcamp-lessen aan ruim 640 leden.  Er zijn al lessen voor kinderen vanaf 2,5 jaar, en lessen voor mensen met een beperking.

Budovereniging De Hechte Band is in Geldrop-Mierlo uitgeroepen tot Sportclub van het jaar 2007.

DHB is een actieve vereniging en werkt met vrijwilligers, onze sporters zijn leden en dus geen klanten. Samen zijn we de vereniging!

 

Overeenkomst tussen Gebruiker & Budovereniging De Hechte Band

De Budovereniging De Hechte Band (verder "DHB") Website bestaat uit verschillende webpagina’s die worden beheerd door DHB.

De DHB Website wordt u aangeboden onder de voorwaarde dat u de hierin vermelde voorwaarden, bepalingen en mededelingen accepteert. Door het gebruik van de DHB Website gaat u akkoord met al deze voorwaarden, bepalingen en mededelingen.

Verandering van deze algemene voorwaarden

DHB behoudt zich het recht om de voorwaarden, bepalingen en mededelingen volgens welke de DHB Website wordt aangeboden, met inbegrip van maar niet beperkt tot kosten die worden geassocieerd met het gebruik van de DHB Website.

Links naar websites beheerd door derden

De DHB Website kan links naar andere Websites ("Gelinkte Site" of "Gelinkte Sites") bevatten. De Gelinkte Sites staan niet onder de controle van DHB en DHB is niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige Gelinkte Site(s), met inbegrip van maar niet beperkt tot eventuele links die aanwezig zijn op een Gelinkte Site, dan wel wijzigingen of updates van een Gelinkte Site. DHB is niet verantwoordelijk voor webcasting of andere vormen van overdracht vanaf een Gelinkte Site. DHB verstrekt deze links uitsluitend voor uw gemak, en het opnemen van een link impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van DHB  van de betreffendeGelinkte Site noch enige connectie met de exploitanten ervan.

Geen onrechtmatig of verboden gebruik

Als voorwaarde aan het gebruik van de DHB Website, garandeert u DHB  dat u de DHB  Website niet zult gebruiken voor enig onrechtmatig doel of enig doel dat ingevolge deze voorwaarden, bepalingen en mededelingen verboden is. U mag de DHB Website niet gebruiken op een manier waardoor schade, storing, overbelasting of aantasting veroorzaakt wordt aan de DHB Website of het gebruik en genot van de DHB Website van een andere partij wordt verstoord. U mag op geen enkele wijze via de DHB Website materialen of informatie verkrijgen of trachten te verkrijgen indien de betreffende materialen of informatie niet voor dat doel zijn verstrekt of beschikbaar zijn gesteld.

Gebruik communicatiediensten

De DHB Website kan bulletin board services, chat areas, nieuwsgroepen, forums, communities, persoonlijke webpagina’s, kalenders, en/of andere berichten- of communicatiefaciliteiten bevatten ontworpen om u in staat te stellen te communiceren met het grote publiek of met een groep. (collectief, "Communicatiediensten"), u gaat akkoord met het gebruik van de Communicatiediensten om alleen maar berichten en materialen die gepast zijn en die verbonden zijn met de betreffende Communicatiedienst. Als voorbeeld en niet als beperking, gaat u akkoord, dat wanneer u een Communicatiedienst gebruikt, u niet zult:

 • te schande maken, misbruiken, treiteren, stalken, bedreigen noch op een andere manier de rechten van anderen (zoals rechten op privacy en publiciteit) schenden.
 • Publiceren, plaatsen, uploaden, distribueren of verspreiden enig ongepast, profaan, lasterlijk, schendend, obsceen of aanstootgevend of illegaal onderwerp, naam, materiaal of informatie.
 • Bestanden uploaden naar de website die software of andere materialen bevatten die beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten (of door de rechten op privacy en publiciteit), tenzij u houder bent van de voornoemde rechten of er een wettelijke controle over uitoefent, of u alle noodzakelijke toelatingen ontvangen hebt.
 • Bestanden uploaden die virussen, corrupte bestanden, of enige andere gelijksoortige software of programma’s, die de werking van een ander’s computer kunnen schaden, bevatten.
 • Goederen of diensten adverteren of te koop aanbieden of kopen van voor enig bedrijfsdoel, tenzij de Communicatiedienst zulke berichten toestaat.
 • Enquêtes, wedstrijden, piramidesystemen of kettingbrieven uitvoeren of doorsturen.
 • Enig bestand downloaden geplaatst door een andere gebruiker van een Communicatiedienst, waarvan u weet of het aannemelijk is dat u behoort te weten, dat deze niet op deze wijze legaal gedistribueerd kan worden.
 • Toewijzingen van auteurs, juridische of andere gepaste mededelingen of aanduidingen van eigendom of het etiket van de herkomst of bron van de software of ander materiaal dat het bestand, gekregen middels uploaden, bevat, falsificeren of wissen.
 • Een andere gebruiker in het gebruiken of genieten van de Communicatiediensten beperken of remmen.
 • Een gedragscode of andere richtlijnen die van toepassing kunnen zijn op een betreffende Communicatiedienst schenden.
 • Oogsten of op een andere manier informatie verzamelen over anderen, met inbegrip van e-mail adressen, zonder hun toestemming.
 • Handelen in strijd met toepasselijk recht of wettelijke bepalingen.

DHB is niet verplicht toezicht te houden op de Communicatiediensten. DHB behoudt echter het recht om materialen geplaatst op een Communicatiedienst te beoordelen en materialen naar eigen goeddunken te verwijderen. DHB behoudt het recht om uw toegang tot enige of alle Communicatiediensten te beëindigen op welk tijdstip dan ook, zonder mededeling, voor welke reden dan ook.

DHB behoudt het recht om naar DHB’s eigen goeddunken op elk moment informatie vrij te geven als dit nodig is om te voldoen aan toepasselijk recht, een wettelijke bepaling, juridische procedure of overheidsaanvraag, of om informatie of materialen, geheel of gedeeltelijk te redigeren, weigeren te plaatsen of te verwijderen.

Voorzichtigheid is geboden wanneer u persoonlijk identificerende informatie over uzelf of uw kinderen geeft in een Servicedienst. DHB heeft geen controle over de inhoud, berichten of informatie in een Communicatiedienst of keurt deze goed en daarom kan DHB niet verantwoordelijk worden gehouden wat betreft de Communicatiediensten en voor handelingen die volgen uit uw deelname aan een Communicatiedienst. Managers en hosts zijn geen gemachtigde DHB woordvoerders, en hun standpunten komen niet noodzakelijk overeen met die van DHB.

Materialen geupload naar een Communicatiedienst kunnen ondergeschikt zijn aan geplaatste gebruikers-, reproductie- en/of verspreidingsbeperkingen. U bent verantwoordelijk voor de naleving van dergelijke beperkingen als u de materialen downloadt.

Materialen verstrekt aan DHB of geplaatst op de DHB Website

DHB beschouwt de materialen die u verstrekt aan DHB (inclusief feedback en suggesties) of plaatst, uploadt, toevoegt of overlegt aan een DHB Website of daarmee samenhangende diensten (collectief: “Inzending”), niet als eigendom. Echter, met het plaatsen, uploaden, toevoegen of het aanbieden van de Inzendingen, geeft u DHB, en de daaraan verbonden bedrijven en de nodige onderlicenties, toestemming om uw Inzending te gebruiken voor hun Internetbedrijf met inbegrip van, zonder beperking, het recht om te: kopiëren, distribueren, overbrengen, publiekelijk tonen, publiekelijk uitvoeren, reproduceren, redigeren, vertalen en opnieuw formatteren van uw Inzending; en het bekend maken van uw naam met betrekking tot uw Inzending.

Er zal geen vergoeding worden betaald met betrekking tot het gebruik van uw Inzending, zoals hierin voorzien is. DHB is niet verplicht uw Inzending te plaatsen of uw Inzending te gebruiken en mag de Inzending op elk moment naar DHB’s eigen goeddunken verwijderen.

Met het plaatsen, uploaden, toevoegen, verstrekken van of het inzenden van uw Inzending, garandeert u en bevestigt u dat u de houder bent van de rechten over uw Inzending of dat u er een wettelijke controle over uitoefent zoals beschreven in deze sectie, met inbegrip van, zonder beperking, alle rechten noodzakelijk voor u om uw Inzending te verstrekken, plaatsen, uploaden, toe te voegen of in te zenden.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

De informatie, software, producten en diensten op of beschikbaar gemaakt via de DHB Website kunnen onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten.  Veranderingen worden periodiek toegevoegd aan de informatie. DHB en/of haar leveranciers kunnen te allen tijde verbeteringenen/of wijzigingen aanbrengen in de DHB Website. Er dient niet te worden vertrouwd op adviezen die worden ontvangen via de DHB Website voor het nemen van beslissingen van persoonlijke, medische, juridische of financiële aard en u dient een ter zake deskundige te raadplegen voor een op uw situatie toegespitst advies.

DHB en haar leveranciers staan niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid en de nauwkeurigheid van de informatie, software, producten, diensten en daarmee verband houdende grafische gegevens opgenomen op de DHB Website, voor welke toepassing dan ook.  Voor zover maximaal toegestaan op grond van toepasselijk recht, worden al dergelijke informatie, software, producten, diensten en daarmee samenhangende grafische gegevens geleverd ‘in de huidige staat’ en zonder enige vorm van garantie.  DHB en /of haar leveranciers wijzen hierbij alle garanties van de hand met betrekking tot deze informatie, software, producten, diensten en daarmee samenhangende grafische gegevens, met inbegrip van alle impliciete garanties betreffende de verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, eigendom en niet-inbreukmakendheid.

Voor zover maximaal toegestaan op grond van toepasselijk recht, zijn DHB en/of haar leveranciers in geen geval aansprakelijk voor enige directe, indirecte, punitieve, incidentele, bijzondere schade, gevolgschade of enige andere schade met inbegrip van, maar niet beperkt tot schade ten gevolge van het verlies van gebruik of gegevens voortvloeiend uit of op een andere wijze verband houden met, het gebruik van de DHB Website, met de vertraging of het niet kunnen gebruiken van de DHB Website of daarmee samenhangende diensten, het verlenen of het niet kunnen verlenen van diensten, noch voor enige informatie, software, producten, diensten en daarmee samenhangende grafische gegevens die via de DHB Website worden verkregen of die anderszins voortvloeiren uit het gebruik van de DHB Website, hetzij op basis van contract, onrechtmatige daad, nalatigheid, risicoaansprakelijkheid of anderszins, zelfs als DHB Website van de mogelijkheid van schade op de hoogte is gesteld, aangezien sommige rechtssystemen uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor vervolgschade of incidentele schade niet toestaan, is het mogelijk dat de voorgaande beperking op u niet van toepassing is. Indien u niet tevreden bent over enige gedeelte van de DHB Website, of met een van deze gebruiksvoorwaarden, is uw enige en uitlsuitende verhaalsmogelijkheid het gebruik van de DHB Website te staken.

Service contact:

Beëindiging/beperking toegang

DHB behoudt het recht om te allen tijde en naar eigen goeddunken uw toegang tot de DHB Website en de daarmee verband houdende diensten of enig gedeelte daarvan zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen. Voor zover maximaal toegestaan op grond van toepasselijk recht, wordt deze overeenkomst beoordeeld volgens de wetten van de staat Washington, V.S. u stemt er hierbij onherroepelijk mee in dat alle geschillen die voortkomen uit of in verband staan met het gebruik van de DHB Website, vallen onder de exclusieve jurisdictie en locatie van de staatsrechtbanken of federale rechtbanken van King County, Washington, V.S. Gebruik van de DHB Website is ongeautoriseerd binnen jurisdicties die niet alle regels van deze voorwaarden en bepalingen nakomen, met inbegrip van en zonder beperking deze paragraaf. U verklaart dat er uit hoofde van deze overeenkomst of het gebruik van de DHB Website geen samenwerkingsverband partnerschap, dienstverband of agentuurovereenkomst bestaat tussen u en DHB. Op de nakoming van deze overeenkomst door DHB zijn bestaand recht en juridische procedures van toepassing, en geen van de in deze Algemene Voorwaarden opgenomen bepalingen doet afbreuk aan het recht van DHB om te voldoen aan verzoeken of vereisten van de overheid, politie en justitie die verband houden met uw gebruik van de DHB Website of informatie die aan DHB is verstrekt of door DHB is verzameld met betrekking tot dat gebruik. Indien wordt bepaald dat enig onderdeel van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar is ingevolge toepasselijk recht, met inbegrip van maar niet beperkt tot de hierboven uiteengezette afwijzing van garantie en aansprakelijkheidsbeperking, dan wordt die ongeldige of niet-afdwingbare bepaling geacht te zijn vervangen door een geldige, afdwingbare bepaling die de intentie van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert, waarbij het resterende gedeelte van de Algemene Voorwaarden van kracht zal blijven. Deze Algemene Voorwaarden, tenzij hierin anders aangegeven, vormen de gehele overeenkomst tussen de gebruiker en DHB met betrekking tot de DHB Website en deze overeenkomsten vervangen alle voorgaande of gelijktijdige communicatie en voorstellen, hetzij elektronisch, mondeling dan wel schriftelijk, tussen de gebruiker en DHB met betrekking tot de DHB Website. Een gedrukte versie van deze Algemene Voorwaarden en van iedere mededeling die in elektronische vorm is gedaan, is als bewijsmateriaal toelaatbaar in juridische of administratieve procedures die gebaseerd zijn op of verband houden met deze overeenkomst in dezelfde mate en overeenkomstig dezelfde bepalingen als andere bedrijfsdocumenten en bescheiden die oorspronkelijk in gedrukte vorm zijn aangemaakt en bewaard. Het is de uitdrukkelijke wens van de partijen dat deze overeenkomst en alle daarmee verband houdende documenten opgesteld worden in het Engels.

Kennisgeving inzake auteurs- en merkenrecht:

De inhoud van de DHB Website is: van Copyright 2006 - 2016 De Hechte Band en/of haar leveranciers. Alle rechten voorbehouden.

Handelsmerken

De namen van de hierin genoemde werkelijke bedrijven en producten kunnen de handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars zijn.

De hierin als voorbeeld genoemde bedrijven, organisaties, producten, mensen en gebeurtenissen zijn fictief. Het is niet de bedoeling, noch moet dit worden afgeleid, een associatie te maken met een echt bedrijf, organisatie, product, persoon of gebeurtenis.

Rechten niet uitdrukkelijk gegeven hier, zijn voorbehouden.

Medelingen en procedure voor het instellen van vorderingen inzake inbreuk op het auteursrecht

Krachtens Titel 17 van het Wetboek van de Verenigde Staten, Artikel 512(c)(2) dienen kennisgevingen betreffende een vermeende schending van het auteursrecht te worden gestuurd naar de daarvoor aangewezen vertegenwoordiger van de Serviceprovider. Er wordt geen antwoord gegeven op vragen die geen verband houden met de volgende procedure. Zie Mededelingen en procedure voor het instellen van vorderingen inzake inbreuk op het auteursrecht.